Klauzula informacyjna dla Klientów HEATING SP. Z o.o.
Na podstawie art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr119) – w dalszej części zwane RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo HEATING Sp. Z o.o z siedzibą w Brodnicy adres: 87-300 Brodnica, ul. Świerkowa 5 REGON 362547293., NIP 874-177-84-29, reprezentowana przez wspólników: Jędrzej Kordas, Joanna Getinger.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 lub e-mailem na adres: heatingbrodnica@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. niezbędnym do realizacji umów, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
b. niezbędnym do zawarcia umów w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
c. niezbędnym do przygotowania ofert, proform i/lub przyjęcia zleceń, zamówień, oraz wysyłki i/lub przyjęcia zamówionego towaru, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
d. niezbędnym do przyjęcia, rozpatrzenia, zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
e. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art.6 ust.1, lit.f),
f. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego (promocja produktów, budowa relacji z klientem) i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (usługi mass mailingu) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art.6 ust.1, lit.f), podejmowanie decyzji, profilowanie, nie jest przez nas realizowane w sposób zautomatyzowany.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.
a. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w calu niezbędnym do wykonania umów, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
b. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i/lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy kurierskie, dostawcom usług IT, biura windykacyjne, kancelarie prawne.

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. Prawo do przenoszenia danych;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń, zamówień, proform
b. przygotowywania oferty i zawarcia umowy.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Brodnica, dn. 25 maja 2018r.

3. KONTAKT
HEATING Sp. z o.o.
Ul.Świerkowa 5 , 87-300 BRODNICA
tel. +48 506 99 11 60
tel. +48 506 99 11 60
e-mail: heatingbrodnica@gmail.com